تیم ما

آرمان یاراحمدی

مسئول فرهنگی هنری


09353649556
arman_yarahmadi
armanyarahmdi@gmail.com

علیرضا بهرامی

مدیریت اجرایی


@sobh_omid
@alireza.bahramiii
alirezabahramiii@yahoo.com

اصغر گیلی برائی

مدیرعامل